Koulukiusaaminen kuriin – uhrin rikosoikeudellinen asema

Jyväskylän kaupunginteatteri käynnistää helmikuun alussa koulukiusaamisen vastaisen kampanjan #kukaaneioleluuseri. Erinomaisen tärkeästä kampanjasta inspiroituneena tässä kirjoituksessa tarkastellaan koulukiusaamista rikosoikeudelliselta kannalta kiusaamisen uhrin näkökulmasta: mitä oikeudellisia keinoja koulukiusaamisen uhrilla on käytettävissään ja miten apua on tältä osin mahdollista saada siinä erittäin ikävässä tilanteessa, että kiusaamiseen joudutaan puuttumaan jopa rikosoikeusprosessissa?

Koulukiusattu voi olla rikoksen uhri

Koulukiusaaminen on ilmiönä varmasti jokaiselle valitettavan tuttu – kukapa ei tietäisi tai tuntisi henkilöä, joka on joutunut koulukiusatuksi taikka joka ei olisi ilmiöön muutoin törmännyt. Kenenkään ei soisi joutuvan koulukiusatuksi ja osana kiusaamisen ennaltaehkäisemisessä ja kitkemisessä toimii myös rikosoikeudellisen rangaistusvastuun kohdentaminen niihin viisitoista vuotta täyttäneisiin, jotka kiusatessaan syyllistyvät rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn menettelyyn. Takavuosina koulukiusaaminen saattoi olla muodoltaan puhtaasti kiusatun henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamista, mutta fyysisen väkivallan ohella uhrin vahingoittamisen henkisen väkivallan keinoin voitaneen katsoa saaneen sijaa teknologian kehityttyä viime vuosina erityisesti sosiaalisen median saralla.

Mikäli koulukiusattu joutuu fyysisen väkivallan kohteeksi, voi kiusaaminen täyttää rikoslaissa kriminalisoidun pahoinpitelyn taikka lievän pahoinpitelyn tunnusmerkistön. Ääritapauksessa kysymys voi olla jopa törkeästä pahoinpitelystä, mutta toivottavasti näin vakavaa rikosta ei kouluissamme pääse missään olosuhteissa tapahtumaan. Jos koulukiusaamisen yhteydessä ruumiillista väkivaltaa tehden taikka tekemättä esimerkiksi vahingoitetaan toisen terveyttä voi koulukiusattu olla asianomistaja eli tässä tapauksessa pahoinpitelyrikoksen uhri.

Koulukiusaaminen voi kuitenkin olla hyvin monimuotoista ja kiusatun asemaan voi joutua vaikkei joutuisikaan fyysisen väkivallan uhriksi. Edellä kerrotuin tavoin koulukiusaaminen voidaan tulkita pahoinpitelyrikokseksi myös silloin, kun kiusatun terveyttä vahingoitetaan ruumiillista väkivaltaa tekemättä. Koulukiusaaminen voi täyttää myös kunnianloukkauksen tunnusmerkistön, mikäli kiusatusta esitetään valheellinen tieto tai vihjaus tavalla, joka on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä koulukiusatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Koulukiusatun oikeus vahingonkorvauksiin

Asianomistajana eli rikoksen uhrina koulukiusatulla voi olla oikeus saada kiusaajiltaan korvaus koulukiusaamisen aiheuttamista vahingoista. Esinevahingon (esimerkiksi rikkoutuneen omaisuuden) ohella kyseeseen voivat tulla henkilövahinkona korvattavat tarpeelliset sairaanhoitokustannukset, kipu ja särky sekä muu tilapäinen ja pysyvä haitta. Koulukiusatulla voi lisäksi olla tiettyjen rikosten tapauksessa oikeus kärsimyskorvaukseen, jos kiusaaja on rangaistavaksi säädetyllä teollaan loukannut uhrin henkilökohtaista koskemattomuutta taikka kunniaa.

Miksi turvautua asianajajan apuun?

Kuten toisessa blogissamme (http://www.puranen-kiviluoto.fi/2019/01/22/rikoksen-uhrina-eli-asianomistajana-rikosprosessissa-osa/) on kerrottu, rikosoikeusprosessin ensimmäisessä vaiheessa poliisi suorittaa vastaanottamansa tutkintapyynnön perusteella esitutkinnan. Koulukiusattu ja hänen perheensä voivat turvautua uhrin oikeuksien valvomiseksi asianajajan apuun jo esitutkintavaiheessa taikka jopa pyytäen asianajajaa laatimaan esitutkinnan aloittavan tutkintapyynnön poliisille. Erityisesti koulukiusaamisen seurauksena vaadittavien vahingonkorvausten osalta riittävän varhaisessa vaiheessa hankittu oikeudellinen apu takaa kiusatun kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Asianajaja osaa arvioida vahingonkorvausvaatimusten menestymismahdollisuudet siinäkin tilanteessa, ettei kiusaaja ole alle 15-vuotiaana tekemästään teosta rangaistusvastuussa. Parhaassa tapauksessa koulukiusaaminen loppuu kiusaajan saadessa teostaan rikosoikeudellisen rangaistuksen, jonka ohella kiusaamisen uhriksi joutunut saa oikeudenmukaisen korvauksen kärsimistään vahingoista. Useissa tilanteissa koulukiusatun huoltajien kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvaetu voi lisäksi kattaa asian hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.