Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu – keinoja oikeudenkäyntikulujen kattamiseen, osa I

Oikeusturvavakuutukset sekä valtion varoista kustannettava oikeusapu ovat aiheita, joista saamme asiakkailtamme tiedusteluja viikoittain. Vaikka termit oikeusturva ja oikeusapu voivat kuulostaa jossain määrin tutuilta, ei asianajotoimiston palveluita ensi kertaa käyttävä henkilö tai yrityksen edustaja useinkaan tiedä tarkemmin sitä, minkälaisista korvausjärjestelmistä on kyse ja mitä oikeudellisten palvelujen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia ne korvaavat ja minkälaisilla edellytyksillä. Oikeusturvavakuutukset sekä valtion varoista kustannettava oikeusapu ovat kuitenkin erittäin tärkeitä palasia oikeusjärjestelmässämme, sillä niiden avulla voidaan kattaa asianajaja-avun käyttämisestä asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.

Tämän kaksiosaisen blogikirjoituksen tarkoituksena on avata hieman tarkemmin näitä järjestelmiä sekä vastata tyypillisimpiin asianajotoimistomme asiakkaita askarruttaneisiin kysymyksiin. Kirjoituksen ensimmäisessä osassa läpikäydään yksityishenkilöiden ja yritysten oikeusturvavakuutuksia, kun taas kirjoituksen toisessa osassa keskitytään valtion varoista kustannettavan oikeusapujärjestelmän perusperiaatteisiin.

 

Mikä on oikeusturvavakuutus ja mitä se korvaa?

Oikeusturvavakuutus on vakuutusyhtiön myöntämä vakuutusmuoto, jonka tarkoituksena on korvata vakuutuksenottajalle aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja, kuten asianajopalkkioita vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Yksityishenkilöillä oikeusturvavakuutus kuuluu useimmiten automaattisena osana kotivakuutukseen, kun taas yritykset ottavat oikeusturvavakuutuksen tyypillisesti erikseen varautuakseen toimintaansa liittyviin taloudellisiin riskeihin.

Oikeusturvavakuutusten kattavuus sekä sovellettavaksi tulevat vakuutusehdot vaihtelevat sopimuksesta sekä vakuutusyhtiöstä riippuen, minkä johdosta nämä seikat tulee tarkistaa aina kussakin yksittäistapauksessa erikseen vakuutusyhtiön toimittamista vakuutusasiakirjoista. Kerro asiaasi hoitavalle asianajajalle tai muulle lakimiehelle vakuutuksesi tiedot niin hän selvittää puolestasi sen, onko asiaan saatavissa vakuutusyhtiöltä oikeusturvaetu.

Oikeusturvavakuutusten tyypillisimmät käyttötilanteet muodostuvat lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvien kustannusten sekä muiden oikeudenkäyntikulujen (kuten tuomioistuinmaksujen, todistajan- tai asiantuntijapalkkioiden) korvaamisesta rikos-, riita- tai hakemusasiassa. Kunkin vakuutusyhtiön yksilöllisissä vakuutusehdoissa on myös määritelty ne asiaryhmät, jotka on rajattu kyseisen oikeusturvavakuutuksen ulkopuolelle ja joihin ei siten oikeusturvaetua ole mahdollista saada. Yleisin rajoitus koskee rikosasian vastaajaa, eli mikäli olet syytettynä rikoksesta ei oikeusturvavakuutus kata asianajajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta.

 

Mitä oikeusturvaedun saaminen käytännössä tarkoittaa?

Mikäli vakuutusyhtiö myöntää asiaan oikeusturvaedun tarkoittaa tämä sitä, että vakuutusyhtiö sitoutuu maksamaan vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut asiakkaan omavastuuosuutta lukuun ottamatta aina vakuutuksessa määriteltyyn vakuutusmäärään eli ns. limiittiin saakka.

Nämäkin seikat tulee tarkistaa aina tapauskohtaisesti, mutta tyypillisessä yksityishenkilön kotivakuutukseen sisältyvässä oikeusturvavakuutuksessa vakuutusmäärä on 8.500 euroa ja asiakkaan omavastuuosuus on 15 % laskun kokonaismäärästä tai tietty vakuutusta otettaessa sovittu vähimmäiseuromäärä, kuten 200 euroa. Yritysten oikeusturvavakuutuksissa sen sijaan vakuutusmäärät vaihtelevat tyypillisesti 17.000-30.000 euron välillä ja asiakasyrityksen itsensä kustannettavaksi jää 15-20 %:n suuruinen omavastuuosuus tai tietty vakuutusta otettaessa sovittu vähimmäiseuromäärä sekä arvonlisäveron osuus, mikäli yritys on arvonlisäverovelvollinen.

 

Jääkö minulle itselleni oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi?

Se, kenen kustannettavaksi asianajopalkkiot ja oikeudenkäyntikulut lopulta jäävät riippuu luonnollisesti asian lopputuloksesta. Esimerkiksi tuomioistuimessa käsiteltävässä riita-asiassa asianajaja tai muu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja esittää päämiehensä puolesta esittämiensä muiden vaatimusten lisäksi riita-asian vastapuoleen kohdistettavan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asianajajan päämies voittaa asiansa oikeudessa, tulee pääsäännön mukaisesti hävinneen vastapuolen korvata hänelle asiassa aiheutuneet, kohtuulliset ja tarpeelliset oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti. Tässä tapauksessa vastapuoli siis velvoitetaan tuomiolla korvaamaan ensinnäkin asiakkaan vakuutusyhtiölle sen oikeusturvaedun puitteissa maksaman osuuden oikeudenkäyntikuluista kuin myös asiakkaan itsensä maksaman omavastuuosuuden. Näin ollen oikeudenkäyntiasiansa voittavalle asiakkaalle itselleen ei siten lopulta jää asianajajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia vahingoksi, vaan vastapuoli velvoitetaan ne hänelle korvaamaan.

Toinen tyypillinen tilanne, jossa asiakkaalle lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia voidaan kattaa vakuutusyhtiön myöntämällä oikeusturvaedulla, on asianomistajana eli rikoksen uhrina oleminen rikosoikeudenkäynnissä. Tällöin asianajaja esittää rikoksesta syytettyä eli vastaajaa kohtaan rangaistusvaatimuksen ja korvausvaatimusten lisäksi asianomistajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Mikäli syyte menestyy ja vastaaja tuomitaan asiassa, tulee hänen korvata asianomistajalle asianajajan tai muun luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan käyttämisestä aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan. Mikäli asianomistajalla on ollut asiaan vakuutusyhtiöltä saatu myönteinen oikeusturvapäätös, menetellään edellisessä kappaleessa kerrotuin tavoin eli rikoksesta tuomitun vastaajan tulee korvata asianomistajan oikeudenkäyntikulut sekä tälle itselleen että asianomistajan vakuutusyhtiölle näiden maksamassa suhteessa.

Tätä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta silmällä pitäen asianajotoimiston asiakkaan tulee allekirjoittaa myönteisen oikeusturvapäätöksen saamisen jälkeen siirtokirja, joka oikeuttaa vakuutusyhtiön perimään hävinneeltä vastapuolelta korvausta siltä osin, kuin vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta vakuutetun oikeudenkäyntikuluista oikeusturvavakuutuksen perusteella. Asianajotoimiston asiakkaan ei kuitenkaan tarvitse itse tuntea näitä menettelytapoja, vaan asianajajasi huolehtii osana toimeksiantoaan niin oikeusturvahakemuksen tekemisestä kuin myös kaikista muistakin oikeusturva-asiaan liittyvistä käytännön toimenpiteistä päämiehensä puolesta.