Ympäristönsuojelulaki – asianajaja apuna ympäristölupa-asiassa

Maailman ympäristöpäivää on YK:n yleiskokouksen julistuksen perusteella vietetty jo vuodesta 1972 lähtien kesäkuun viidentenä päivänä. Tarkoituksena on ollut teemapäivän julistamisesta saakka saada aikaan keskustelua ympäristön merkityksestä sekä tarpeesta suojella luontoa, jotta niin nykyiset kuin myös tulevat sukupolvet voisivat nauttia ympäristöstä. Ihmisiä pyritään rohkaisemaan maailman ympäristöpäivänä ympäristöä vaaliviin toimiin ja tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteitaan.

Asianajajan työn kannalta eräs keskeisimmistä kansallisen lainsäädännön sisältämistä ympäristöä koskevista normikokonaisuuksista on ympäristönsuojelulaki, jonka 1 §:stä ilmenevän tarkoituksen voi tiivistää tarkoitukseen suojella yhtäältä ympäristöä itseään ja toisaalta sitä, että ihmiset voivat nauttia ympäristöstä sitä tarpeettomasti rasittamatta.

Ympäristönsuojelulaki tarjoaa asianajajalle keinoja esimerkiksi sellaisten ihmisten avustamiseen, jotka kokevat jonkin rakennushankkeen olevan vaarallinen kotiympäristölleen taikka sen tärkeille luontoarvoille. Ympäristönsuojelulain säännösten mukaisesti esimerkiksi rakennushankkeet, joihin liittyy ympäristön pilaantumisen vaara, voivat edellyttää etukäteistä ympäristölupaa. Ympäristölupaharkinnassa lupaviranomainen – usein kunnan ympäristönsuoleluviranomainen ja tietyissä asioissa valtion ympäristösuojeluviranomainen eli aluehallintovirasto – tutkii ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja ottaa tässä harkinnassa huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä mielipiteet.

Asianosainen eli se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, saa tehdä lupa-asiaa käsiteltäessä muistutuksen, jossa yhteydessä voi tuoda esiin näkemyksiään esimerkiksi sitä koskien, miksi ympäristölupaa ei tulisi ympäristönsuolelulain tai muiden sovellettavaksi tulevien lakien perusteella myöntää. Muistutuksen tekemisessä asianajajan apu voi olla hyödyksi etenkin monimutkaisia ympäristölupa-asioita käsiteltäessä. Asianajajan asiantuntemus tulee parhaiten hyödynnettyä tilanteessa, jossa ympäristölupa-asiaan on mahdollista päästä vaikuttamaan jo muistutusvaiheessa eli ennen lupapäätöksen tekemistä. Ympäristölupa on näet myönnettävä, jos luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät. Käänteisesti lupa on evättävä, mikäli luvanmyöntämisedellytykset eivät täyty. Asianajaja voi auttaa hahmottamaan asiaa ympäristönsuojelulain näkökulmasta ja osaa kiinnittää huomiota oikeudellisesti merkityksellisiin seikkoihin, joiden perusteella ympäristölupa voi tulla evätyksi.

Ympäristölupapäätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain säännöksiä noudattaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi asianosainen, joka on antanut asiassa lupa-asiaa käsiteltäessä muistutuksen edellyttäen luvan tulevan evätyksi, saa pääsäännön mukaisesti valittaa myönteisestä ympäristölupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. Mikäli asianajaja on päässyt jo muistutusta annettaessa kiinnittämään lupaviranomaisen huomiota ympäristönsuojelulain kannalta keskeisiin luvanmyöntämisedellytyksiin, on saman asianajajan yksinkertaisempaa avustaa päämiestään myös valitusvaiheessa, mutta luonnollisesti asianajajan voi pyytää apuun vasta valitusta laadittaessakin.

Asianajaja voi maailman ympäristöpäivän tarkoitus huomioiden ja edellä selvitetyn mukaisesti avustaa asiakkaitaan ympäristöoikeudellisissa kysymyksissä esimerkiksi ympäristölupia koskevissa asioissa ja näin omassa työssään vaalia ympäristöä sekä tarkastella omia luontoon liittyviä asenteitaan, pyrkien samalla turvaamaan ympäristön säilymisen nykyisten sukupolvien ohella myös tulevien sukupolvien nautittavaksi. Mikäli koet kaipaavasi apua esimerkiksi ympäristölupa-asiassa, voit ottaa rohkeasti ja vailla sitoumuksia yhteyttä asianajotoimistoomme: asianajajamme arvioivat veloituksetta sen, voimmeko olla apunasi pyrkiessäsi suojelemaan ympäristöäsi.